วันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562

นำเสนอประชุมร่วมเพื่อแสวงหาความรู้ในเรื่องนวัตกรรมเทคโนโลยีการเลี้ยงวัววากิวเพื่อการส่งออกสู่การเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม

#นำเสนอประชุมร่วมเพื่อแสวงหาความรู้ในเรื่องนวัตกรรมเทคโนโลยี
วันนี้ (16 ต.ค 62) รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี นำทีม คณาจารย์ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยอุตสาหกรรม และสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นำเสนอประชุมร่วมเพื่อแสวงหาความรู้ในเรื่องนวัตกรรมเทคโนโลยี การเลี้ยงวัววากิวเพื่อการส่งออกสู่การเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม ณ มูลนิธิรัฐบุรษ ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562

เปิดโลกกิจกรรม ประจําปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. อาจารย์สราวุธ อิศรานุวัฒน์ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมงานเปิดโลกกิจกรรม ประจําปีการศึกษา 2562 โดยมี อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฎ์ รองอธิการบดีเป็นประธานกล่าวเปิดงาน เปิดโลกกิจกรรม ประจําปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักศึกษาที่มีความสนใจกิจกรรมเหมือนกัน ได้มีโอกาสเลือกชมรมและสมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรม รวมไปถึงเพื่อให้แต่ละชมรมได้รับสมัครสมาชิกใหม่ และนําเสนอผลการดําเนินงานของชมรมที่ ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียน

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียน โดยเตรียมความพร้อมพื้นฐานทั่วไปในงานอุตสาหกรรม ซึ่งทำให้นักศึกษาใหม่สามารถปรับตัวกับการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย ณ ห้อง 1042 อาคาร 10 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562

โครงการพัฒนาศักยภาพโรงงานอัจฉริยะ อุตสาหกรรม 4.0 (Smart industrial 4.0)

เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพโรงงานอัจฉริยะ อุตสาหกรรม 4.0 (Smart industrial 4.0) และการสร้างข้อมูลเชิงคุณภาพแบบอัจฉริยัด้วยโปรแกรม Q-DAS เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้และทักษะการใช้เครื่องมือวัดพื้นฐาน และให้มีความรู้ในการใช้โปรกรมในการตรวจสอบคุณภาพ ณ ห้อง 1035 อาคาร 10 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า 


วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562

โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการสานสัมพันธ์พี่น้องสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องสาขาวิชาเทคโนโลยีอุุตสาหกรรม ณ อาคารปฏิบัติการสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า                                  รูปภาพโครงการเพิ่มเติมโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ เพื่อสร้างความสามัคคีและฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
                                           รูปภาพโครงการเพิ่มเติม


วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

วันนี้ (22 ส.ค 62) อาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.ชัชวาล นิมโรธรรม รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดยในงาน นายคมศิลป์ ศิริวงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมด้วยนายสุรัตน์ จรกรรณ อุปนายกฯ นายสัมฤทธิ์ เหลืองทรัพย์ทวี ที่ปรึกษาฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษาคณะครุศาสตร์ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 14 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท ณ หอประชุมบางคล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
นำเสนอประชุมร่วมเพื่อแสวงหาความรู้ในเรื่องนวัตกรรมเทคโนโลยีการเลี้ยงวัววากิวเพื่อการส่งออกสู่การเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม

#นำเสนอประชุมร่วมเพื่อแสวงหาความรู้ในเรื่องนวัตกรรมเทคโนโลยี วันนี้ (16 ต.ค 62) รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี นำทีม คณาจารย์ แล...