วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562

อบรมหลักสูตร เรื่อง "การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-based Education” (วันที่สอง)

วันนี้ ( 20 ธ.ค. 62 ) อาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำทีมคณาจารย์สายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมอบรมหลักสูตร เรื่อง "การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-based Education” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการดี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมฯ ระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2562 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562

อบรมหลักสูตร เรื่อง "การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-based Education”

วันนี้ ( 19 ธ.ค. 62 ) อาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำทีมคณาจารย์สายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมอบรมหลักสูตร เรื่อง "การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-based Education” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการดี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมฯ ระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2562 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
วันอังคารที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2562

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Autonomous Robotics Programming)"

วันนี้ (11 ธ.ค 62) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม และวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Autonomous Robotics Programming)"    
เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างทักษะ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ห้อง EP โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา 2 ณ อาคาร English Program ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา 2
วันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562

โครงการ "เตรียมความพร้อมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนภายในและทุนภายนอก (อว.)"

วันนี้ (4 ธ.ค 62) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยงานวิจัย จัดโครงการ "เตรียมความพร้อมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนภายในและทุนภายนอก (อว.)" เพื่อให้อาจารย์เข้าใจเกณฑ์ในการขอทุนวิจัยภายในและภายนอก ทั้งนี้เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562

โครงการอบรมหลักสูตรการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 62 ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร เรื่อง "การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ระหว่างวันที่ 2 - 3 ธ.ค. 2562 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์


วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualification Register :TOR)

วันนี้ (27 พ.ย 62) ผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานเพื่อการเผยแพร่ 
(Thai Qualification Register :TOR) ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ 
อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั่วประเทศ ครั้งที่ 11

วันนี้ (27 พ.ย 62) อาจารย์สราวุธ อิศรานุวัฒน์ รองคณบดีวางแผนและพัฒนานักศึกษา และนายสมศักดิ์ ทองแก้ว นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์


อบรมหลักสูตร เรื่อง "การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-based Education” (วันที่สอง)

วันนี้ ( 20 ธ.ค. 62 ) อาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำทีมคณาจารย์สายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมอบรมหลักสูตร เ...