วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหุ่นยนต์ รุ่นที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนตามแนวทางสเต็มศึกษา ทักษะในศตวรรษที่ 21

วันนี้ (26 มิ.ย 62) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ร่วมกับงานวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหุ่นยนต์ รุ่นที่ 3 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนตามแนวทางสเต็มศึกษา ทักษะในศตวรรษที่ 21 เสริมทักษะประสบการณ์ในการพัฒนาหุ่นยนต์ และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรในสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

                                 รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562

วันนี้ (26 มิ.ย 62) งานพัฒนานักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักศึกษาทราบวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทราบแนวทางการเรียนและการใช้ชีวิตนักศึกษา แนวทางการพัฒนาตนเอง ทราบแนวปฏิบัติและการบริการต่างๆ ด้านวิชาการของคณะฯ ณ ห้องประชุมพระวิษณุกรรม ช้ัน 3 อาคาร 10 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
                                    รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562

อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบ คณะมนุษย์ศาสตร์แลสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพทางการศึกษาภายในหลักสูตรสาขาวิชาออกแบบ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสาขาวิชาออกแบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โครงการสัมมนาส่งเสริมภาวะผู้นำนักศึกษาตามอัตลักษณ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งานพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการสัมมนาส่งเสริมภาวะผู้นำนักศึกษาตามอัตลักษณ์ คณะเทคโนโลยีอุุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในด้านประกันคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมการดำเนินการปรับแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ทบทวนและกำหนดระบบกลไกการดำเนินกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ในระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2562 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และเดอะฮับเอราวัณ รีสอร์ท ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

ลงพื้นที่ดำเนินโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชากรในท้องถิ่น และยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

วันนี้ (20 มิ.ย 62) ผศ.ชัชวาล นิมโรธรรม รองคณบดีวิชาการและวิจัย และ อ.สุรพงษ์ แก่นมณี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ลงพื้นที่ดำเนินโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชากรในท้องถิ่น และยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ โดยได้ส่งมอบสลากแบนร์ดสินค้าเพื่อใช้กับบรรจุภัณฑ์ โดยมีหัวหน้าสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ เป็นตัวแทนรับมอบ

วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562

โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชากรในท้องถิ่น และยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง

วันนี้ (20 มิ.ย 62) ผศ.ชัชวาล นิมโรธรรม
รองคณบดีวิชาการและวิจัย และ อ.สุรพงษ์ แก่นมณี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ลงพื้นที่ดำเนินโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชากรในท้องถิ่น และยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง โดยได้ส่งมอบสลากแบนร์ดสินค้าเพื่อใช้กับบรรจุภัณฑ์ โดยมีท่านนายก อบต.ลาดกระทิงเป็นประธานรับมอบวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562

โครงการสัมมนาคุณธรรมและความโปร่งใส เรื่อง "กฎหมายและผลของการทุจริตในภาครัฐ"

วันนี้ (17 มิ.ย 62) อาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำทีมอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะฯ เข้าร่วมโครงการสัมมนาคุณธรรมและความโปร่งใส เรื่อง "กฎหมายและผลของการทุจริตในภาครัฐ" วิทยากรบรรยาย คุณกิจติพงค์ ขลิบแย้ม ผู้อำนวยการ สำนักงาน ปปช.จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการเปิดงานและแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต
ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหุ่นยนต์ รุ่นที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนตามแนวทางสเต็มศึกษา ทักษะในศตวรรษที่ 21

วันนี้ (26 มิ.ย 62) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ร่วมกับงานวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหุ่นยนต์ รุ่...